26/08/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

President del Jurat Tributari

Salvador Bueno Mora

DADES DE CONTACTE

Antiga Senda de Senent, 5 - 5ª planta
46023 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 7171
Fax: 96 389 50 19

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 96.649,31

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 30-03-2016 (pdf descarregar)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Des del dia 2 d’octubre de 2006 exercix el càrrec de President del Jurat Tributari municipal en l’Ajuntament de València.
Llicenciat en Dret, per la Universitat de València, en 1982. Estudis de Doctorat en Dret Financer i Tributari, en dita Universitat, amb obtenció del Reconeixement de la Suficiència Investigadora en 1994.
Funcionari públic pertanyent al Cos d’Interventors d’Administració Local de Primera Categoria, per mitjà d’oposició lliure l’any 1985. Posteriorment integrat en la subescala d’Intervenció-Tresoreria, categoria superior. Ha ocupat els llocs d’Interventor i de Tresorer en diversos municipis i en les entitats metropolitanes (Consell Metropolità de´l’Horta i Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus de València, successivament).
President dels Tribunals, amb seu a València, de les proves selectives d’accés a la Subescala d’Intervenció-Tresoreria i a la Subescala de Secretaria-Intervenció, en les oposicions celebrades en 2004, 2005 i 2006. També ha sigut Secretari i Vocal en diverses convocatòries per a les distintes subescales.
Professor associat de Dret Financer i Tributari de la Universitat de València des del curs 1994-95 fins al 2002-03; este mateix curs m’he reincorporat amb l’autorització prèvia de la compatibilitat per acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió del dia 25 de setembre de 2015.
Professor col·laborador en l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), en l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), en el Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) i en altres centres de formació universitària públics i privats.
Autor de diverses publicacions en llibres i revistes especialitzades en l’àmbit del Dret Financer i Tributari i de la Hisenda Local.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI